Νέα συγκρότηση Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων – ΤΕΣ

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συγκροτήθηκαν τα «Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια» – ΤΕΣ τα οποία θα υποστηρίζουν σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα το ΕΣΕΤΕΚ, που αποτελεί  το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ζητήματα έρευνας και καινοτομίας.

Στο ΤΕΣ Αγροτεχνολογίας και Διατροφής, πρόεδρος ορίστηκε ο Δρ. Κωσταντίνος Μυλωνάς, διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).  Ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ είναι επίσης η Αντιπρόεδρος Δρ. Ελένη Φουντουλάκη (ΙΘΑΒΒΥΚ), και τα μέλη Δρ. Νίκος Παπανδρουλάκης  (ΙΘΑΒΒΥΚ) και Δρ. Αλέξης Κονίδης (Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων).

Κύριο αντικείμενο των ΤΕΣ αποτελεί η παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και η υποβολή αφ’ ενός σχετικών προτάσεων στο ΕΣΕΤΕΚ και αφ’ ετέρου  προτάσεων επικαιροποίησης της Εθνικής Στρατηγικής ‘Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας ΕΣΕΤΑΚ στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία. Επιπρόσθετα, τα ΤΕΣ καταθέτουν προτάσεις για σχεδιασμό εμβληματικών πρωτοβουλιών που είναι σημαντικές για την χώρα και για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Comments are closed.