Δελτίο Τύπου – Νέο ερευνητικό πρόγραμμα – ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΕΣ

Δελτίο Τύπου

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών

ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΕΣ- Μυκοτοξίνες στις υδατοκαλλιέργειες: Καινοτόμες διαχειριστικές πρακτικές για την προστασία της υγείας ιχθύων και καταναλωτών

Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Ρήγος Γεώργιος

grigos@hcmr.gr, +30 2291076494

Website: υπό κατασκευή

 

Νέο ερευνητικό πρόγραμμα στα πλαίσια του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Το πρόγραμμα ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΕΣ εντάχθηκε πρόσφατα στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 2 «Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» και συγκεκριμένα στο Μέτρο 3.2.1. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και η διαχείριση των έργων γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 382.692€ και επιστημονικός υπεύθυνος του είναι o Διευθυντής Ερευνών Δρ. Ρήγος Γεώργιος, από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ). Το πρόγραμμα συντονίζει το Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στην σύμπραξη συμμετέχει επίσης η εταιρία Αφοί ΜΑΝΤΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ.

Το πρόγραμμα ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΕΣ αποσκοπεί στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης σχετικά με την ανάπτυξη ενός συστήματος συνεχούς επιτήρησης για την παρακολούθηση της πιθανής παρουσίας μυκοτοξινών σε συστατικά των ιχθυοτροφών, με απώτερο σκοπό τη δυνατότητα παρέμβασης με τη χρήση ειδικών μυκοδεσμευτικών διατροφικών παραγόντων. Προκειμένου να επιτευχθεί ο εφαρμοσμένος χαρακτήρας της μελέτης, έχουν τεθεί επιμέρους στόχοι που σχετίζονται με την ανάπτυξη καινοτόμου πρωτοκόλλου ανίχνευσης και μέτρησης, την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των ιχθυοτροφών και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μυκοδεσμευτικών διατροφικών παραγόντων.

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) είναι ένα από τα τρία ινστιτούτα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με έδρα το Ηράκλειο, Κρήτη και εγκαταστάσεις στην Ανάβυσσο, Αττικής και Σούδα, Χανίων. Με προσωπικό 120 ατόμων και 27 τακτικούς ερευνητές, δραστηριοποιείται στην θαλάσσια βιοποικιλότητα, γενετική και γονιδιωματική, και τις υδατοκαλλιέργειες.

Comments are closed.