Ετήσια συνάντηση των έργων MeagreGEN & SNPbb-chip στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Την Πέμπτη 30η Μαρτίου 2023, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Τρίτη Ετήσια συνάντηση των έργων MeagreGEN & SNPbb-chip, στις εγκαταστάσεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Τα δύο έργα χρηματοδοτούνται στα πλαίσια της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και αναφέρονται στην “Γονιδιωματική Μελέτη του κρανιού (Argyrosomus regius) με σκοπό την χαρτογράφηση γονιδιακών τόπων ποσοτικών ιδιοτήτων και την έναρξη του πρώτου Ευρωπαϊκού προγράμματος γενετικής επιλογής (MeagreGEN)” και την “Ανάπτυξη υψηλής πυκνότητας (high density) μικροσυστοιχιών Μοναδικών Νουκλεοτιδικών Πολυμορφισμών (SNP-chip) για την τσιπούρα (Sparus aurata) και το λαβράκι  (Dicentrarchus labrax) (SNPbb-chip)”, αντίστοιχα.

Comments are closed.