Δελτίο Τύπου – Νέο ερευνητικό πρόγραμμα PRAZIQUANTEL

Δελτίο Τύπου

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών

PRAZIQUANTEL – Αξιολόγηση της διατροφικής χορήγησης του ανθελμινθικού πραζικουαντέλη ως εναλλακτικού της φορμόλης

Συντονιστής: Δρ. Ρήγος Γεώργιος

grigos@hcmr.gr, +30 2291076494

Website: υπό κατασκευή

 

Νέο ερευνητικό πρόγραμμα στα πλαίσια του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Η αειφόρος ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών απαιτεί την αποφυγή χρήσης τοξικών ουσιών, τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Το έργο σχετίζεται με την αξιολόγηση της πραζικουαντέλης, μίας ανθελμινθικής ουσίας που θα μπορούσε να χορηγηθεί μέσω της ιχθυοτροφής, προσφέροντας μία υποσχόμενη προσέγγιση θεραπείας πιο φιλικής προς το περιβάλλον και με μελλοντική προοπτική την αντικατάσταση της χρήσης φορμόλης στις υδατοκαλλιέργειες. Η πραζικουαντέλη είναι μια πολύ αποτελεσματική ουσία που χρησιμοποιείτε συνήθως για τους τετράποδους φίλους μας (γάτες και σκύλους). Το πρόγραμμα PRAZIQUANTEL εντάχθηκε πρόσφατα στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 2 «Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» και συγκεκριμένα στο Μέτρο 3.2.1. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και η διαχείριση των έργων γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) είναι ο συντονιστής του έργου με προϋπολογισμό περίπου 289.000€ και το πρόγραμμα διαχειρίζεται o Διευθυντής Ερευνών Δρ. Ρήγος Γεώργιος από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης το Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η εταιρία Καλλιέργειες Υδρόβιων Οργανισμών Α.Ε. Η πραζικουαντέλη, είναι ανθελμινθική ουσία πιο φιλική προς το περιβάλλον και μπορεί να αντικαταστήσει την φορμόλη στις υδατοκαλλιέργειες. Για τη χρήση της έχει καθοριστεί από τους αρμόδιους φορείς μηδενικό μέγιστο επίπεδο καταλοίπων, δεικνύοντας την απουσία βιοσυσσώρευσης σε ζώντες οργανισμούς. Παράλληλα με τη διερεύνηση της βιοδιαθεσιμότητας της στο έργο, κρίνεται απαραίτητη και η ολιστική αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων της χρήσης της στον εκτρεφόμενο είδος αλλά και στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) είναι ένα από τα τρία ινστιτούτα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με έδρα το Ηράκλειο, Κρήτη και εγκαταστάσεις στην Ανάβυσσο, Αττικής και Σούδα, Χανίων. Με προσωπικό 120 ατόμων και 27 τακτικούς ερευνητές, δραστηριοποιείται στην θαλάσσια βιοποικιλότητα, γενετική και γονιδιωματική, και τις υδατοκαλλιέργειες. 

Press Release HCMR PRAZIQUANTEL 20210424 in pdf

Comments are closed.